Procediments de fabricació

 1. Conformació sense pèrdua de material. Per fusió i emmotllament. Fusion y modelo
 2. Conformació sense pèrdua de material. Per deformació.Por Deformación
 3. Procediments de fabricació amb pèrdua de material. Mecanitzat manual i mitjançant calor.Normes de seguretat. PROCES DE FABRICACIO AMB PERDUA DE MATERIAL
 4. Procediments de fabricació amb pèrdua de material. Mitjançant màquines eina. Normes de seguretat.Procediments de fabricació         Procediments de fabricació (1)
Anuncis

Treball dels materials

Heu de fer un treball en el format que més us agradi per explicar als vostres companys un grup de materials. Dividirem els materials en:

 • Metalls.
 • Materials de construcció (materials ceràmics, ciment, guix).
 • Fusta, paper i vidre.
 • Plàstics i fibres.

Teniu tres dies a classe per preparar el treball (16, 17 i 23 de febrer).

L’exposició serà dia 3 de març.

. A més el vostre treball quedarà penjat al bloc de tecnologia industrial perquè tothom el pugui consultar.

Bloc 5. Procediments de fabricació

Heu de preparar-vos aquesta part del tema entre tots.  Feis grups de dues persones. Cada grup ha de fer una presentació (no molt extensa amb els processos que vos hagin tocat explicar).  Cada grup exposarà demà a classe la seva part i després jo ho juntaré tot i ho penjaré al bloc.

procssosfabricació

 1. Conformació sense pèrdua de material. Per fusió i emmotllament.
 2. Conformació sense pèrdua de material. Per deformació.
 3. Procediments de fabricació amb pèrdua de material. Mecanitzat manual i mitjançant calor.Normes de seguretat.
 4. Procediments de fabricació amb pèrdua de material. Mitjançant màquines eina. Normes de seguretat.

 

http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/indusprocesses/procindus.swf

Pots agafar més informació d’aquesta pàgina i del llibre de tecnologia industrial I

http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=category&id=74&layout=blog&Itemid=173

 

 

Millora de les propietats dels materials

2. Tractaments

 • Tèrmics
 • Termoquímics

Tractaments tèrmics

Són processos d’escalfament i refredament que modifiquen l’estructura cristal·lina del ferro per millorar les propietats mecàniques de l’acer. No modifiquen la proporció de C.

Tremp: Incrementa la duresa, la resistència però també la fragilitat.

Revingut: Augmenta la tenacitat i redueix la fragilitat. Utilitzat com a complement del tremp.

Recuita: Augmenta la plasticitat i redueix la duresa i la fragilitat. Fa les peces més mecanitzables.

Normalitzat: Per eliminar tensions internes aparegudes en els processos de laminació i mecanització.

tractaments termics

Exercici

 1. Explica en què consisteix cadascun dels tractaments tèrmics i què es vol aconseguir.

3. Protecció contra la corrossió

Definicions que t’ajudaran:

a) Ànode(+): Metall que cedeix electrons i es corroeix.

b) Càtode (-): Receptor d’electrons.

c) Electròlito: Líquid que està en contacte amb l’ànode i el càtodo. Ha de ser conductor elèctrico. Aquest líquid proporciona el medi a través del qual s’assegura el desplazament de càrrgues elèctriques des de l’ànode fins al càtode.

Exercici

 1. Explica què és la oxidació i la corrosió i per què afecta el procés  industrial.
 2. Explica quines maneres es coneixen de protegir els objectes de la corrosió i l’oxidació.

a) Modificació química de la superfíce

Alumini anoditzat


b) Recobriments no metàl·lics

c) Recobriments metàl·lics

Electrodeposició

Immersió en calent

d) Protecció catòdica


e) Inhibidors de la corrossió

 

https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2010/09/oxidacion-y-corrosion.pdf

Millora de les propietats dels materials

3. Possibles modificacions dels materials per millorar-ne les propietats

 1. Aliatges
 2. Tractaments tèrmics
 3. Protecció contra la corrossió

 

 1. ALIATGES

http://tec-1batx-al.blogspot.com.es/2011/03/el-proces-metallurgic.html

http://auladetecnologias.blogspot.com.es/2009/10/diagramas-de-equilibrio-por-antonio.html

Diagrama d’equilibri ferro-carboni

ferrocarboni

Fes aquests exercicis

 1. Tenim un aliatge de coure i níquel en el qual la proporció dels components és 80% de coure i 20 % de níquel i volem determinar:

a) A quina temperatura l’hem de dur perquè es comenci a fondre?

b) A partir de quina temperatura estarà totalment fos?

2. A partir del mateix diagrama de fases de Cu- Ni, respon les preguntes següents:

a) Quina és la temperatura d’inici i fi del procés de solidificació per a les següents composicions?

   • 20% de Cu

   • 50 % de Cu

   • 20 % de Ni

  1. Quina és la temperatura mínima en què trobarem l’aliatge en estat líquid per a qualsevol composició?

  2. A partir de quin percentatge de Cu un aliatge estaria totalment líquida 1300 ºC? I sòlid?

  3. Digues el nombre de fases que tendria un aliatge del 50% de Cu a 1300ºC.

Diagrama NI-Cu

3. Volem determinar la composició d’un aliatge de bismut i cadmi que:

a) Es comença a solidificar als 250ºC

b) Es comença a fondre als 140 ºC

c) Està totalment líquid a partir dels 300 ºC 

diagrama Bi-Cd