Impacte als països productors

5. Impacte als països productors

Cerca l’impacte que té l’obtenció de materials de la natura i el treball en les diferents indústries de fabricació d’objectes.

Consulta les pàgines 169 i 215 del teu llibre. També pots cercar informació per Internet.

Aquesta tasca l’has d’enviar per correu electrònic a la professora

Millora de les propietats dels materials

2. Tractaments

 • Tèrmics
 • Termoquímics

Tractaments tèrmics

Són processos d’escalfament i refredament que modifiquen l’estructura cristal·lina del ferro per millorar les propietats mecàniques de l’acer. No modifiquen la proporció de C.

Tremp: Incrementa la duresa, la resistència però també la fragilitat.

Revingut: Augmenta la tenacitat i redueix la fragilitat. Utilitzat com a complement del tremp.

Recuita: Augmenta la plasticitat i redueix la duresa i la fragilitat. Fa les peces més mecanitzables.

Normalitzat: Per eliminar tensions internes aparegudes en els processos de laminació i mecanització.

tractaments termics

Exercici

 1. Explica en què consisteix cadascun dels tractaments tèrmics i què es vol aconseguir.

3. Protecció contra la corrossió

Definicions que t’ajudaran:

a) Ànode(+): Metall que cedeix electrons i es corroeix.

b) Càtode (-): Receptor d’electrons.

c) Electròlito: Líquid que està en contacte amb l’ànode i el càtodo. Ha de ser conductor elèctrico. Aquest líquid proporciona el medi a través del qual s’assegura el desplazament de càrrgues elèctriques des de l’ànode fins al càtode.

Exercici

 1. Explica què és la oxidació i la corrosió i per què afecta el procés  industrial.
 2. Explica quines maneres es coneixen de protegir els objectes de la corrosió i l’oxidació.

a) Modificació química de la superfíce

Alumini anoditzat


b) Recobriments no metàl·lics

c) Recobriments metàl·lics

Electrodeposició

Immersió en calent

d) Protecció catòdica


e) Inhibidors de la corrossió

 

Feu clic per accedir a oxidacion-y-corrosion.pdf

Millora de les propietats dels materials

3. Possibles modificacions dels materials per millorar-ne les propietats

 1. Aliatges
 2. Tractaments tèrmics
 3. Protecció contra la corrossió

 

 1. ALIATGES

http://tec-1batx-al.blogspot.com.es/2011/03/el-proces-metallurgic.html

http://auladetecnologias.blogspot.com.es/2009/10/diagramas-de-equilibrio-por-antonio.html

Diagrama d’equilibri ferro-carboni

ferrocarboni

Fes aquests exercicis

 1. Tenim un aliatge de coure i níquel en el qual la proporció dels components és 80% de coure i 20 % de níquel i volem determinar:

a) A quina temperatura l’hem de dur perquè es comenci a fondre?

b) A partir de quina temperatura estarà totalment fos?

2. A partir del mateix diagrama de fases de Cu- Ni, respon les preguntes següents:

a) Quina és la temperatura d’inici i fi del procés de solidificació per a les següents composicions?

   • 20% de Cu

   • 50 % de Cu

   • 20 % de Ni

  1. Quina és la temperatura mínima en què trobarem l’aliatge en estat líquid per a qualsevol composició?

  2. A partir de quin percentatge de Cu un aliatge estaria totalment líquida 1300 ºC? I sòlid?

  3. Digues el nombre de fases que tendria un aliatge del 50% de Cu a 1300ºC.

Diagrama NI-Cu

3. Volem determinar la composició d’un aliatge de bismut i cadmi que:

a) Es comença a solidificar als 250ºC

b) Es comença a fondre als 140 ºC

c) Està totalment líquid a partir dels 300 ºC 

diagrama Bi-Cd

 

Assajos de duresa

Simulació assaig duresa

https://steelchallenge.blob.core.windows.net/hardness-test/index.html

Problemes assaig de duresa Brinell

brinel

 

brinell2

brinell3

ACTIVITATS

 1. Dibuixa el diagrama de tensió deformació obtingut a partir d’un assaig de tracció a un material.
  • Fràgil com el vidre
  • Dúctil i tenaç com el coure
   • Explica , en cada cas, els punts del diagrama.
 2. Explica quina diferència hi ha entre un assaig de duresa Brinell i un de Vickers. Digues com obtenim el valor de la duresa en els dos casos.
 3. Explica en què consisteix l’assaig d’impacte Charpy i com s’obté la resiliència d’un material.

Assaig de tracció

assajos

assaig2

taula

El mòdul elàstic ens indica la rigidesa

El límit elàstic, l’elasticitat.

L’esforç de trencament, la resistènci mecànica

L’allargament, la plasticitat.

 1. A partir dels valors mostrats a la taula de dades de l’assaig de tracció, indica quin o quins metalls:
 • Són més rígids
 • Presenten un comportament més dúctil
 • Són més elàstics
 • Són els més lleugers
 • Tenen una resistència més elevada

2.

exercassaig

 

 

Bloc 2. Introducció a la ciència dels materials


Continguts del bloc

 1. Identificació de diferents tipus de materials per l’origen i l’estructura interna.
 2. Propietats dels materials segons l’estructura interna.
 3. Possibles modificacions dels materials per millorar-ne les propietats.
 4. Característiques tecnològiques dels nous i actuals materials i les seves aplicacions.
 5. Importància de triar el material més adient a l’hora de fabricar un determinat producte.
 6. Impacte social als països productors.

 

 1. Identificació de diferents tipus de materials per l’origen i l’estructura interna.

Introducció: composicio materials

Classificació segons l’origen:

 • Naturals
 • Artificials
 • Sintetics

Classificació segons les propietats

 • Ceràmics
 • Metàl·lics
 • Polimèrics o plàstics
 • Materials composts
 • Materials de nova generació

Fes els exercicis de les diapositives composició materials.

Gestió de residus

http://www.tirme.com/ct/installacions_02pt0.html

 1. Quina quantitat de residus van a parar actualment a un abocador a Mallorca?
 2. Què es farà amb la muntanya de fems que hi ha a Son Reus? Per què és allà?
 3. A Palma quins contenidors hi ha?
 4. Què són les cendres? Què es fa amb les cendres generades per la incineració?
 5. D’on surt el compostatge?
 6. D’on surt el metà?
 7. Comenta la recollida d’envasos lleugers a Mallorca

5. Què fan amb els envasos que arriben al Parc de Tecnologies ambientals?

6. Creus que es útil la recollida selectiva? Creus que se’n fa prou feina ?

7. Què et va sorprendre més de la visita? Què vares aprendre? Què va ser el que menys et va agradar? Opinió personal de la sortida